Рѣшенія задачъ

Вѣрныя рѣшенія прислали: зад. 1-й (оригинальное) И. Рязанцевъ (г. Темниковъ, Тамб. губ.); геометрическое рѣшеніе зад. 46 за 1892 г. — С. Конюховъ (Тамбовъ); зад. 3-й свящ. П. Червинскій (с. Полицы, Минск. губ.); зад. 5-й Петръ Ивановичъ (учен. 2-й Тифлисск. гимн.); зад. 6-й Ив. Горбачевскій (Кишиневъ).